Sayfalar

  Sayfaya Git

Değerli gönül dostları;

Sitemizdeki El-Kulûbu'd Dâria sayfaları Arapça basım ele alınarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla Türkiye baskısı ile sayfaları tutmamaktadır.

Sitemizden sayfaları aldıktan sonra rahatça okuyabilmeniz adına içindekiler sayfamızı Türkçe baskı sayfa karşılıklarını içerecek şekilde güncellemiş bulunmaktayız.

Her ne kadar titizlikle sayfaları incelemiş olsak da bazı kısımlarda eksiklikler ve yanlışlıklar olabilir. Kusurumuzu affederken bulduğunuz yanlışlıkları da bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz.

Sitemizle ilgili isteklerinizi bu sayfadan bizimle paylaşabilirsiniz.


İÇİNDEKİLER

Sitedeki
Nüsha Sayfası


Dar al-Nile


(Arapça Baskı
2013)
Türkiye
Baskısı
Sayfa
Karşılığı

Define
Yayınları

(Türkçe Baskı
2013)
BÜYÜK EVLİYADAN BAZISININ DUALARI
Hizbü's-Seyf -- Hz Ali (r.a.) 1 43
Hz Ali (r.a.)'nin Bir Hizbi 9 51
Haftalık Dualar -- Hz Ali (r a) 10 52
- Cuma Günü Duası 10 52
- Cumartesi Duası 11 52
- Pazar Duası 11 53
- Pazartesi Duası 12 53
- Salı Duası 13 54
- Çarşamba Duası 13 54
- Perşembe Duası 13 55
Duâü'l-Ferec -- Hz Ali (r.a.) 14 55
Hz Ali (r.a.)'nin Bir Duası 15 56
Hz Ali (r.a.)'nin Bir Münâcâtı 16 57
el-Kasidetü'1-Mecdiyye -- Hz Ali (r.a.) 16 57
Füyûzât-ı Rabbâniye -- Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylanî (k.s.) 18 201
Hizbü'1-Hıfz -- Abdülkadir Geylânî (k.s.) 33 215
Hizbü'l-Celâle -- Abdülkadir Geylânî (k.s.) 35 217
el-Hizbü'1-Kebir -- Abdülkadir Geylânî (k.s.) 36 218
el-Münâcâtü's-Seheriyye -- Abdülkadir Geylânî (k.s.) 49 230
Abdülkadir Geylanî (k.s.)'nin Bir Münâcâtı 49 231
Salatü'l-Kibriti'l-Ahmer -- Abdülkadir Geylânî (k.s.) 50 232
Hizbü'n-Nasr -- Abdülkadir Geylânî (k.s.) 55 236
Abdülkadir Geylânî (k.s.)'nin Bir Duası 56 237
Abdülkadir Geylânî (k.s.)'nin Bir Virdi 57 243
Esmâ-i Hüsna Kasidesi -- Abdülkadir Geylânî (k.s.) 59 244
Haftalık Virdler -- Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 62 263
- Pazar Günü Virdi 62 263
- Pazartesi Virdi 67 267
- Salı Virdi 69 269
- Çarşamba Virdi 71 271
- Perşembe Virdi 72 272
- Cuma Virdi 76 276
- Cumartesi Virdi 77 277
- Hizbin Hatimesi 79 279
Haftalık Gece Virdleri -- Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 81 280
- Pazar Gecesi Virdi 81 280
- Pazartesi Gecesi Virdi 82 282
- Salı Gecesi Virdi 84 283
- Çarşamba Gecesi Virdi 85 285
- Perşembe Gecesi Virdi 87 287
- Cuma Gecesi Virdi 89 288
- Cumartesi Gecesi Virdi 91 290
Mıknatısü'l-Ed'iye Hizbi -- Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 93 292
Hizbü't-Tefric -- Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 94 293
Hizbü't-Tevhid -- Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 95 294
Hizbü'd-Devri'1-A'lâ -- Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 97 296
- Duanın İhtitamı 101 299
İ'tisâmü'd-Devri'1-A'lâ -- Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 101 300
Salâtu Fevâtihi'l-Hakîka -Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 102 301
Salatü'1-Kutb -- Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 104 303
Salatü's-Sır -- Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 106 304
İmam Zeynülabidin Hazretleri (r.a.)'nin Münâcâtları 107 70
1-Münâcâtü't-Tâibîn 107 70
2- Münâcâtü'ş-Şâkîn 108 71
3-Münâcâtü'l-Hâifîn 109 72
4- Münâcâtü'r-Râcîn 110 73
5- Münâcâtü'r-Râğibîn 111 74
6- Münâcâtü'ş-Şâkirîn 113 75
7- Münâcâtü'l-Mutiîn Lillâh 114 76
8- Münâcâtü'l-Mürîdîn 115 77
9- Münâcâtü'l-Muhibbîn 116 78
10- Münâcâtü'I-Mütevessilîn 117 79
11-Münâcâtü'I-Müftekırîn 118 80
12- Münâcâtü'l-Ârifîn 119 81
13- Münâcâtü'z-Zâkirîn 120 82
14- Münâcâtü'l-Mu'tasımîn 121 83
15- Münâcâtü'z-Zâhidîn 122 83
Duaü'l-İstiâze -- Zeynülabidin Hazretleri (r.a.) 123 84
Arefe Günü Duası -- Zeynülabidin Ali b Hüseyin Hazretleri (r.a.) 124 88
Hizbü'l-Hasîn -- İmam Gazâlî (k.s.) 136 177
Hizbü'l-Masun -- İmam Gazâlî (k.s.) 138 180
Hizbü'l-İhticâb -- İmam Gazâlî (k.s.) 148 189
Hüsn-ü Akıbet Duası -- İmam Gazâlî (k.s.) 149 191
Cünnetü'1-Esmâ -- İmam Gazâlî (k.s.) 149 191
- Allah'ın Birliğini İlan İçin 149 191
- Tevbenin Kabulü ve Mağfiretin Talebi İçin 150 191
- Af Talebi İçin 150 192
- Duaların Kabulü ve İhtiyaçların Giderilmesi İçin 150 192
- Duanın Kabule Karin Olması İçin 150 192
- İlim ve Hikmete Nail Olmak İçin 151 192
- Düşmanlara Karşı Yardıma Mazhar ve Fetihin Müyesser Olması İçin 151 192
- Zâlimleri Dize Getirmek ve Sultanların Gözünde Heybetli Görünmek İçin 151 192
- Katı Kalplerin Yumuşaması İçin 151 193
- Düşmanlardan ve Belalardan Kurtulmak İçin 151 193
- Düşmanlara Galip Gelmek İçin 152 193
- Düşmanı Yenmek ve Zararından Korunmak İçin 152 193
- Düşmandan ve Tuzaklarından Korunmak İçin 152 193
- Rızkın Bollaşması İçin 152 194
- Çocuk Sahibi Olmak İçin 153 194
- Saygın ve İtibarlı Olmak İçin 153 194
- İtibarlı ve Nimete Mazhar Biri Olmak İçin 153 194
- Gönlün Huzura Ermesi ve Vakar Sahibi Olmak İçin 153 194
- Kalpten Üzüntüyü Atmak İçin 153 194
- Kalb İnşirahı İçin 154 194
- Gam, Keder ve Acının Defi İçin 154 195
- Açlık ve Susuzluğun Giderilmesi İçin 154 195
- Yağmur Yağması İçin 154 195
- İhtiyaçların Giderilmesi İçin 154 195
- Kin, Nefret ve Düşmanlık Duygularına Karşı 154 195
- Sihrin Bozulması ve Zararının Defi İçin 155 195
- Zorlukların Kolaylaşması ve İsteklerin Gerçekleşmesi İçin 155 195
- Hastalıktan Şifa Bulmak İçin 155 196
- Hastalıkların Defi İçin 155 196
- Tâûn Türü Bulaşıcı ve Tehlikeli Hastalıklardan Korunmak İçin 155 196
- Münkirlerin İnkarını Def İçin 156 196
- Düşmanların Hakkından Gelmek İçin 156 196
- Düşmanların Ağzını Bağlamak İçin 156 196
- Düşmanlardan Gizlenmek İçin 156 196
- Kötülerin Dil ve Basiretlerinin Bağlanması İçin 156 196
- Cehennem Azabından Korkulduğunda 156 197
- Ölüm Sekerâtının Kolay Olması İçin 157 197
- Bir Halden Daha Güzel Bir Hale Geçmek İçin 157 197
- İyilik ve Lütfa Mazhar Olmak İçin 157 197
- Sıkıntı ve Hapisten Kurtulmak İçin 157 197
- Dalaletten Kurtulup Selamete Ermek İçin 157 197
- Nimetin Şükrünü Eda ve Mazhar Olunan Lütfün Artması İçin 157 198
el-Hizbü'1-Kebir -- İmam Şâzilî (k.s.) 158 305
Hizbü'l-Fetih -- İmam Şâzilî (k.s.) 167 313
Hizbü'1-Hamd -- İmam Şâzilî (k.s.) 171 317
Hizbü'1-Lutf -- İmam Şâzilî (k.s.) 182 328
Hizbü't-Tams -- İmam Şâzilî (k.s.) 186 332
Hizbü Darbi't-Tams, İmam Şâzilî (k.s.) 188 333
Hizbü'1-İhfâ -- İmam Şâzilî (k.s.) 191 337
Hizbü'l-Hucub -- İmam Şâzilî (k.s.) 193 338
Hizbü'1-Hıfz -- İmam Şâzilî (k.s.) 194 339
Hizbü'ş-Şekvâ -- İmam Şâzilî (k.s.) 197 347
Hizbü'n-Nasr -- İmam Şâzilî (k.s.) 205 343
Hizbü'1-Hars -- İmam Şâzilî (k.s.) 208 346
İmam Şâzilî (k.s.)'nin Bir Hizbi 209 346
Hizbü'l-Ed'iye, İmam Şâzilî (k.s.) 209 355
es-Salâtü'n-Nâciyye, İmam Şâzilî (k.s.) 216 430
Ebü'l-Ferec el-Bedevî (k.s.)'nin Bir Hizbi 218 379
Şeceretü'1-Asl Duası -Ahmed el-Bedevî (k.s.) 224 384
Şeyh Ahmed er-Rufâî (k.s.)'nin Bir Virdi 224 -
Hizbü'l-İhlas -- Ahmed er-Rufâî (k.s.) 228 252
Ashâb-ı Bedir -- Abdullatif eş-Şâmî (k.s.) 236 577
Abdulgani en-Nabulûsî (k.s.)'nin Virdleri 250 438
Salavât-ı Şerife -- Abdulgani en-Nabulûsî (k.s.) 266 454
Sıkıntı ve Darlık Hallerinde -- Cafer-i Sâdık (r.a.) 273 126
Cafer-i Sâdık (r.a.)'ın Bir Duası 273 126
Haftalık İstiâzeler -- Câfer-i Sâdık (r.a.) 274 128
- 1-Âfet ve Hastalıklar Korunmak İçin 274 128
- 2-Nazardan Korunmak ve Şeytanın Defolması İçin 276 129
- 3-Büyücü, Şeytan, Zâlim ve Cinlerin Şerrinden Korunmak İçin 277 131
- 4-Düşman, Musibet ve Tuzak Gibi Kötülüklere Karşı 279 132
- 5-Gece-Gündüz Ansızın Gelebilecek Belalar ve Habis Ruhlara Karşı 281 134
- 6-İnsan, Cin, Hastalık ve Gönül Darlığına Karşı 282 135
- 7-Nazardan Korunma, Makbuliyet, Heybet, Nusret, Emniyet ve Lütuflara Mazhariyet İçin 284 137
- Virdin Hitâmı 285 138
Seher Vakti Virdi -- Mustafa el-Bekrî es-Sıddîkî (k.s.) 286 461
Gurub Virdi -- Mustafa el-Bekrî es-Sıddîkî (k.s.) 293 468
Hizbü'1-Hıfz -- İmam Nevevî (k.s.) 297 385
Virdü'l-Ferec -- İmam el-Kerhî (k.s.) 299 169
Dünya ve Ahiret Sıkıntıları İçin -- Mâruf el-Kerhî (k.s.) 300 168
Keşfe Mazhar Olmak ve Murada Nail Olmak İçin -- Mâruf el-Kerhî (k.s.) 300 169
el-Musebbeâtü'1-Aşr -- Ahmed ed-Derdîr (k.s.) 301 472
Salavât-ı Şerife -- Ahmed ed-Derdîr (k.s.) 302 473
İbrahim İbn Edhem (k.s.)'in Bir Duası 321 165
İbrahim İbn Edhem (k.s.)'in Bir Münâcâtı 323 167
Evrâd-ı Fethiye -- Ali İbn Şihab el-Hemedânî (k.s.) 324 394
- Virdin Hitâmı 335 404
- Şurûtun Fethiyye 336 405
Haftalık İstiğfar Hizbi -- Hasan el-Basrî (r.a.) 339 142
- Cuma Günü İstiğfarı 339 142
- Cumartesi İstiğfarı 342 145
- Pazar İstiğfarı 345 148
- Pazartesi İstiğfarı 348 150
- Salı İstiğfarı 351 153
- Çarşamba İstiğfarı 354 155
- Perşembe İstiğfarı 356 157
Haftalık Virdler -- Muhammed İbn Üsâme (r.a.) 360 517
- Cuma Günü Virdi: Virdü'1-Hamd 360 517
- Cumartesi Virdi: Virdü'l-İstiğfar 364 521
- Pazar Virdi: Virdü't-Tesbih 368 525
- Pazartesi Virdi: Virdü't-Tevekkül 374 531
- Salı Virdi: Virdü's-Selam 378 534
- Çarşamba Virdi: Virdü't-Tevhîd 380 537
- Perşembe Virdi: Virdü'l-İstiğâse 383 539
Münâcâtü'l-Hikem -- İbn Atâullah es-Sekenderî (k.s.) 390 389
Üveys el-Karanî (k.s.)'nin Bir Virdi 394 139
Üveys el-Karanî (k.s.)'nin Bir Münâcâtı 396 141
Teheccüd Vakti Duası -- Ali Vefa (k.s.) 397 420
Hizbü'I-Kelimâti'l-Aşr -- Ali Vefa (k.s.) 398 421
Hizbü'n-Necât -- Ali Vefa (k.s.) 399 422
Muhammed Vefa (k.s.)'nın Bir Duası 400 393
İsmail İbn Muhammed el-Halvetî (k.s.)'nin Bir Hizbi 401 546
- Hizbin Hatimesi 426 570
Hizbü'l-Felâh -- Muhammed İbn Süleyman el-Cezûlî (k.s.) 432 429
Enes İbn Malik (r.a.)'in Bir Virdi 433 682
Virdü'l-İstiğâse -- İmam Şafiî (r.a.) 436 -
Haftalık Vird -- Fahreddin Râzî (r.a.) 436 -
Münâcâtü's-Seheriyye -- Râbiatü'l-Adeviyye (k.s.) 437 230
Ebu Yezid el-Bistâmî (k.s.)'nin Bir Duası 438 172
es-Salatü'1-Vasfiyye -- Cüneyd el-Bağdâdî (k.s.) 439 173
Hacı Bayram Velî (k.s.)'nin Bir Virdi 442 423
Hizbü'l-Ferdaniyye -- Muhammed es-Sâdât (k.s.) 449 576
Hizbü'l-Hucub -- Şihabuddin Ahmed İbn Musa el-Yemenî (k.s.) 449 387
Ebü's-Suûd (k.s.)'un Bir Duası 451 576
Şeyh Şâlî (k.s.)'nin Bir Virdi 452 -
Edellü'l-Hayrât Duası -- Mahmud el-Kürdî (k.s.) 457 259
HAFTALIK VİRD VE HİZİBLER
Günlük Tehlîl ve Münâcâtlar 460 594
- Perşembe Günü Duası 463 597
- Cuma Duası 465 -
- Cumartesi Duası 468 596
- Pazar Duası 469 597
Cuma Gününe Mahsus Bir Hizb 470 591
ÇEŞİTLİ KONULARLA İLGİLİ HİZİBLER
Mevleviler Hizbi 473 -
Hizbü't-Teveccüh, Seher Vakti 480 601
Hizbün Şerif 482 602
Hizbü'ş-Şükr 485 605
Hizbü'n-Necât 487 608
Hizbü't-Tcshîr 488 609
Hizbü'1-Âyât, Düşmanı Mağlub Etmek ve Eşkiyalan Dize Getirmek İçin 489 610
Münâcâtü'l-Fâtiha 492 612
Duâü'n-Nur 495 615
Duâü's-Saâde 496 616
Evliyaların Kalkanı Duası 496 616
Bütün Meşâyihin Evradı 497 617
Evliyaların Kalkanı Virdi 506 625
Hizbü'l-Fethiyye, Akşam Virdi 506 -
Vird-i Azîm, Zararın Defi İçin 511 626
Azaba Maruz Kalmamak İçin 512 -
Virdü'1-Hıfz 513 626
EFENDİMİZE (SAS) SALAT Ü SELAMLAR
Salavât-ı Şerife 516 629
Binbir Salât ü Selam 517 630
Salâtü'l-Mi'râciyye 520 633
es-Salâtü'1-Emniyye 523 635
Zübdetü's-Salavât 526 639
- Pazartesi Gecesi Hizbi 526 639
- Salı Gecesi Hizbi 531 643
- Çarşamba Gecesi Hizbi 536 648
- Perşembe Gecesi Hizbi 541 653
- Cuma Gecesi Hizbi 546 657
- Cumartesi Gecesi Hizbi 551 663
- Pazar Gecesi Hizbi 555 666
ESMÂ-İ HÜSNA ve İSMİ ÂZAM DUALARI
Esma-i Hüsna Virdi 560 671
İsm-i Celil Duası 562 673
İsm-iÂzam Duaları 562 673
- Enes İbn Malik (r.a.) Rivayeti 562 673
- Sa'd İbn Ebi Vakkâs (r.a.) Rivayeti 563 673
- Büreyde Hazretleri (r.a.) Rivayeti 563 674
- Esma Bnt Zeyd (ranha) Rivayeti 563 674
- Muaz İbn Cebel (r.a.) Rivayeti 563 674
- Ebu Ümâme el-Bâhilî (r.a.) Rivayeti 563 674
- Abdullah İbn Abbas (r.a.) Rivayeti 563 674
- Ebü'd-Derdâ (r.a.) Rivayeti 563 674
- Hz Aişe (ranh) Rivayeti 563 674
- Hz Muaviye (r.a.) Rivayeti 563 674
- Ubâde İbn Samit (r.a.) Rivayeti 564 674
- İmam et-Taberâni (r.a.) Rivayeti 564 675
ENBİYA, SAHABE VE BAZI BÜYÜK ZATLARIN DUALARI
Peygamberân-ı İzam (as)'ın Tesbîhât ve Duaları 565 676
- Hz Adem (as)'in Tesbîhâtı 565 676
- Hz Adem (as)'in Duaları 565 676
- Hz Nuh (as)'un Tesbîhâtı 566 677
- Hz İbrahim (as)'in Tesbîhâtı 566 677
- Hz İsmail (as)'in Tesbîhâtı 566 677
- Hz İshak (as)'ın Tesbîhâtı 567 678
- Hz İshak (as)'ın Duası 567 678
- Hz Eyyüb (as)'ün Tesbîhâtı 567 678
- Hz Salih (as)'in Tesbîhâtı 567 678
- Hz Yunus (as)'un Tesbîhâtı 567 678
- Hz Yakub (as)'un Duası 568 678
- Hz Yusuf (as)'un Tesbîhâtı 568 678
- Hz Yusuf (as)'un Duası 568 679
- Hz Musa (as)'nın Tesbîhâtı 568 679
- Hz Harun (as)'un Tesbîhâtı 569 680
- Hz Yahya (as)'nın Tesbîhâtı 569 680
- Hz İsa (as)'nın Tesbîhâtı 569 680
- Hz Muhammed (sas)'in Tesbîhâtı 569 680
- Hz Muhammed (sas)'in Duası 569 681
- Hz Azrail (as)'in Tesbîhâtı 570 681
- Hz Mikail (as)'in Tesbîhâtı 570 681
Bazı Sahabe, Tabiîn ve Evliyanın Duaları 570 682
- Hz Ebu Bekir (r.a.)'in Bir Münâcâtı 570 -
- Hz Ebu Bekir (r.a.)'in Bir Duası 572 -
- Hulefâ-i Râşidîni Sevmek ve Sevgilerine Mazhariyet İçin Dua 574 682
- Hz Hamza (r.a.)'ın Bir Duası 574 682
- Korku Karşısında -- Abdullah İbn Mes'ud (r.a.) 574 682
- Murada Ermek İçin -Abdullah İbn Abbas (r.a.) 574 685
- Entrikalara Karşı -- Ebü'd-Derdâ (r.a.) 574 685
- Dünyevî Sıkıntılardan Kurtulmak İçin -- Kabîsa İbn el-Muhârik (r.a.) 575 686
- Uhrevî Sıkıntılara maruz kalmamak İçin -- Kabîsa İbn el-Muhârik (r.a.) 575 686
- Peygamber Efendimizin (sas) Ehl-i Beyti'nin Duası 575 686
- Hasan İbn Ali (r.a.)'ın Bir Duası 576 -
- Kayıtlardan kurtulmak için -- Musa el-Kazım (r.a.) 576 -
- Mağfirete nâiliyet ve kusurların setri için -- Süfyânü's-Sevri (ra( 576 686
- Ahmed İbn Hanbel (r.a.)'ın Bir Duası 576 -
- Büzürkvâr (k.s.)'ın Bir Duası 577 687
- Şifa İçin -- Muhammed el-Medeni (r.a.) 577 687
Hüsn-ü Akibet ve Ruhu İman ile Teslim Etmek İçin 577 -
- Münâcât-ı Mudariyye 578 687
Kaside-i Mudariyye -- İmam Bûsirî fks) 579 688
Kaside-i Bürde -- İmam Bûsirî (k.s.) 581 690
Câmî Bir Salât u Selâm -- M Fethullah Gülen Hocaefendi 590 -

ortakhatim.com | 2016